Toegankelijkheidsverklaring

liefde

Gemeente Edam-Volendam streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.cjgedamvolendam.nl.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door gemeente Edam-Volendam gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.cjgedamvolendam.nl gedeeltelijk voldoet aan het 'Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid'.

Uit toegankelijkheidsonderzoek door Hollandsch Welvaren is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend, is het gevolg bekend en worden maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

Er is een inventarisatie-overzicht ingepland met een onafhankelijk onderzoeksbureau om inzichtelijk te maken in welke mate de toegankelijkheid van www.cjgedamvolendam.nl is gevorderd en welke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. A. voldoet volledig
 2. B. voldoet gedeeltelijk
 3. C. eerstemaatregelengenomen
 4. D. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die hieronder uitgebreid worden toegelicht.Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Verklaring A

 1. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
  - het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM EN de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud. 
  - voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format.
 2. De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  - zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. 
  - omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 3. Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 4. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

Verklaring B

 1. Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
  - het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM EN de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud. 
  - voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format 
 2. De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  - zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. 
  - omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
 3. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: 
  - alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking.
  - daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen.
 4. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. de overheidsinstantie is daarmee in control.

Verklaring C

 1. Er is onderzoek op basis van WCAG-EM gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. 
 2. De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard.

Verklaring D

 1. Er is (nog) geen onderzoek gedaan noch gepland naar de toegankelijkheid op basis van WCAG-EM. 
 2. Er zijn (nog) geen maatregelen genomen noch gepland ter verbetering van de toegankelijkheid van deze site

Als een overheidsinstantie na de inwerkingtreding van de wettelijke verplichting geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring is sprake van niet-naleving.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-9-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van gemeente Simone Veenema.

Functie: Afdelingshoofd

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-9-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via CJG@Edam-Volendam.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw vraag/verzoek afgehandeld.

 

Communicatiebureau Hollandsch Welvaren verbetert i.s.m. PXL.Widgets de beperkende punten.

Hulp nodig of vragen?