Privacyverklaring

fam

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Edam-Volendam (hierna CJG) is onderdeel van de gemeente Edam-Volendam en handelt onder de privacyverklaring van gemeente Edam-Volendam, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam, tel. nr. 0299-398398. Meer informatie en de privacyflyer vindt u op https://www.edam-volendam.nl/portal-home/proclaimer-en-privacyverklaring_43781/.

Voor de specifieke onderdelen van het CJG is deze aanvullende privacyverklaring opgesteld. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan zijn/haar verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens inzake CJG-gerelateerde zaken kunt u sturen naar CJG@Edam-Volendam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het CJG verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor één van onze activiteiten (te denken valt aan het doen van een aanmelding voor één van de opvoedcursussen of wanneer u een vraag stelt via de website).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • geboortedatum kind(eren)
  • reden van aanmelding (in het geval van een aanmelding voor een opvoedcursus)

Met welk doel verwerken wij deze persoonsgegevens

Wanneer u een vraag stelt via de website is het nodig om in ieder geval een e-mailadres en/of telefoonnummer te hebben om met u in contact te komen. Na het beantwoorden van uw vraag worden de door u verstrekte persoonsgegevens weer verwijderd.

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten (bijvoorbeeld één van onze opvoedcursussen) vragen wij u om alle gegevens genoemd bij ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’ om een complete deelnemerslijst per cursus te kunnen opstellen. Bovengenoemde gegevens worden alleen gebruikt om:

  • voorafgaand en tijdens één van onze diensten met u in contact te komen (bijvoorbeeld om u te informeren over een wijziging m.b.t. onze diensten/producten, bij onverwachte afwezigheid tijdens onze diensten of wanneer er iets opgestuurd moet worden naar het thuisadres);
  • voorafgaand een inschatting te kunnen maken van de wensen m.b.t onze diensten/producten;
  • voorafgaand voorbereidingen te kunnen treffen wat betreft de inhoud van onze diensten/producten en deze (indien nodig) aan te passen aan de leeftijd van kinderen.

Facebookpagina CJG Edam-Volendam

Door onze Facebookpagina te liken volgt u de berichten die hierop worden geplaatst. U kunt op ieder moment de pagina ‘ontvolgen’.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het CJG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De noodzakelijkheid is gerelateerd aan de doeleinden waar de betreffende persoonsgegevens aan zijn gerelateerd. Wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor één van onze opvoedcursussen worden de persoonsgegevens bewaard totdat het traject geheel is afgerond.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met derden buiten de gemeente Edam-Volendam. Denk hierbij aan organisaties als de GGD, MEE, Spirit en Lucertis. Uw gegevens worden alleen met deze organisaties gedeeld wanneer u daar zelf toestemming voor geeft. Wanneer het bijvoorbeeld nodig is voor een goede beantwoording van uw vraag om met één van de hierboven genoemde organisaties in contact te treden zal het CJG hier contact met u over opnemen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het CJG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienden om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Recht op inzage

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar CJG@Edam-Volendam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gemeente Edam-Volendam neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De functionaris gegevensbescherming is de toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens binnen de gemeente Edam-Volendam. Voor vragen omtrent datalekken, privacy en de AVG kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.

Belangrijke links

Wilt u nog meer weten dan verwijzen wij u graag naar onderstaande links:

Hulp nodig of vragen?